Регистрация на фирми в Търговския регистър към Агенцията по вписвания

  • първоначална регистрация на фирма
  • промени на обстоятелствата
  • продажба на дружествени дялове
  • заличаване на фирми
  • публикуване на ГФО и др.