Данъци и осигуровки се плащат по четири нови сметки

Данъци и осигуровки се плащат по четири нови сметки

| 0

Задълженията за данъци и осигуровки от 4 март ще се плащат по четири банкови сметки, а не по една както беше до днес, припомниха от Националната агенция за приходите. Причина за това е, че Конституционният съд наскоро обяви единното платежно нареждане като противоречащо на основния закон. Така се наложи Народното събрание да нанесе поправки в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). С тях вместо досегашната единна сметка за тези задължения се замени с четири отделни.

По сметката на централния бюджет  ще сепревеждат всички задължения за ДДС, годишни и авансови вноски по Закона за корпоративно подоходно облагане, включително данъци при източника, авансови, окончателни и данъци при източника на данъка върху доходите на физическите лица и други данъци. По тази сметка се превеждат и глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП, както и лихвените плащания по просрочени задължения към централния бюджет.

По отделна сметка ще се плащат вноски за социално-осигурителни фондове – тук са включени вноските за Данък обществено осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания.

Третата сметка за вноски за Националната здравно-осигурителна каса – за внасяне на вноски за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания

Четвъртата сметка е за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

И при четирите сметки ще важи принципът, при който с постъпилата сума се погасяват най-старите задължения. Това означава че ако има непогасени задължения за ДДС за три данъчни периода например и бъде наредена сума, покриваща размера само на една от трите вноски, то тя ще погаси най-старото (с най-ранен падеж) задължение. Аналогично е положението, когато има непогасени различни данъчни задължения, като например задължения за корпоративен данък, данък върху доходите и ДДС. В тази хипотеза плащанията също погасяват дълга, възникнал най-рано.

Друга съществена промяна, въведена с измененията на ДОПК е премахването на досегашния принцип при подадена декларация и наредено плащане преди изтичането на крайния срок за това, сумата по плащането да се показва като надвнесена до настъпването на падежа и да се обвързва със задължението едва при настъпването на крайния срок за плащане.

След промените, всяко наредено плащане, срещу което има задължение, се обвързва автоматично без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане. За всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.) се запазва въведеното от края на 2013 г. облекчение на погасяване на публичните задължения, събирани от НАП, а именно първо се погасяват всички главници, а едва след това лихви.

Нови кодове за вид плащане

Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане:

  • 11 00 00 – за плащане за данъци (приходи на централния бюджет)
  • 55 11 11 – за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ
  • 56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК)

Всички плащания за допълнително задължително пенсионно осигуряване продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.

Общият код за вид плащане на данъци и осигурителни вноски, който се ползваше при действието на единната сметка, се закрива.

Платежни документи

Образците на платежните нареждания не се променят след измененията в ДОПК. В тях задължително, както и досега, трябва да се попълни информация за задълженото лице и наредителя, код за вид плащане (обърнете внимание, че за всяка от 4-те сметки съществува отделен код за вид плащане) и сумата с цифри и думи. Не е необходимо да се посочва период, за който се отнася плащането, защото при постъпването на сумата, тя ще бъде обвързана със задължението с най-ранен падеж.

Срокове за плащане

Сроковете за плащане на публичните задължения, събирани от НАП, не се променят във връзка с измененията в ДОПК.

Електронни услуги и електронни справки

Електронните услуги на НАП, осигуряващи достъп до данъчно-осигурителната сметка на физическите и юридическите лица, продължават да функционират по досегашния ред, позволявайки на задължените да следят паричните преводи и тяхното обвързване със съответните задължения.

Електронната услуга на НАП за плащане на задължения с кредитни и дебитни карти, чрез системата за онлайн разплащане Е-pay ще бъде актуализирана с новосъздадените сметки и ще продължи да функционира.

Преходен период

За онези физически и юридически лица, за които към момента на влизане в сила на промените в ДОПК, в данъчно-осигурителната им сметка съществуват надвнесени суми, е предвиден преходен период от 3 месеца, в който могат да подадат писмено заявление, в което да заявят към коя от новите 3 сметки (за данъци, за социално-осигурителни вноски или за здравни вноски) да бъде насочен наличният остатък. Тези, при които няма надвнесени суми не се налага да подават заявления.

Новите банкови сметки могат да се видят на страницата на НАП – тук. 

Leave a Reply