Нашият АНГАЖИМЕНТ при сключване на договор за счетоводни услуги:

 • Консултиране и водене на счетоводната политика на предприятието;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с  Вашата дейност;
 • Текущо счетоводство и контрол на първични документи, включващи проверка, класиране и съхранение;
 • Извършване на всички дейности по стопанските операции, свързани текущото осчетоводяване;
 • Счетоводно водене на всички складови наличности на фирмата;
 • Извършване на дейности, свързани с амортизацията на всички активи, собственост на предприятието – съставяне на амортизационен план и начисляване на амортизации;
 • Осъществяване на комуникацията между клиента и банките, посредством Интернет банкиране;
 • Изготвяне при необходимост на допълнителни справки;
 • Подготвяне и регулярно подаване на VIES декларации за фирми, търгуващи с държави от ЕС;
 • Изготвяне и подаване на месечни и коригиращи Интрастат декларации за пристигания или изпращания при фирми, задължени да се декларират по системата Интрастат;
 • Обработка на данните от извадените отчетите на касовите апарати;
 • Приемане, съхраняване и регулярно обработване на месечните извлечения от банковите сметки;
 • Проследяване на документите, свързани с командировки, обработка и изготвяне на авансов отчет за периода;
 • Редовно изготвяне и подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност и останалите декларации, имащи отношение към възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Ежемесечно изготвяне на необходимите платежни нареждания, свързани със задълженията на фирмата към бюджета – осигурителни и данъчни;
 • Осигуряване на всички необходими документи и образци за счетоводната отчетност.

Заяви абонамент