Какви документи е необходимо да имам след като съм регистрирал фирма?

 

 1. Актуално състояние – изкарва се от агенция по вписванията;
 2. Подаване на декларация за започване на дейност / Деларация за регистрация на самоосигуряващо се лице /;
 3. Направа на печат
 4. Закриване на набирателна сметка;
 5. Откриване на разплащателна сметка – не е задължително;
 6. Регистрация в комисията за защита на личните данни – ако ще се назначава персонал или ще се обработват други лични данни / клиенти, картотеки и др. /;
 7. Касов апарат – ако има плащания в брой;
 8. Документ за експертиза и договор със служба по трудова медицина; – ако ще се назначава персонал /декл. Чл15/;
 9. Ревизьонна книга – регистрация в Инспекцията по труда /само ако има назначен персонал/;
 10. Купуване на книги / регистри /: ревизьонна книга, книга за начален инструктаж, книга за периодичен инструктаж, книга за похвали и оплаквания, книга за рекламациите, кочан с фактури, касова книга, кочан с касови бележки, кочан с сторнировъчни бележки, книга за санитарното състояние, дневник за температура на хладилната система, дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта, дневник за личната хигиена на персонала, Книга за годността на хранителните продукти /дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали/ – за хранителни магазини и заведения за обществено хранене, дневник за бракуване на хранителни продукти, акт за бракуване на материални запаси, дневник за проведени ДДД мероприятия, Дневник за обучение на персонала по добри производствени и хигиенни практики, график за отпуски на персонала.
 11. График за отпуските на работниците /служителите/
 12. Регистрация по закон за мерките срещу изпирането на пари в ДАНС

 

Кога съм задължен да се регистрирам по ЗДДС?

За регистрация по ЗДДС трябва да сте достигнали праг, който е 50 хил. лв. и се изчислява на база сумата на приходите за последните 12 поредни месеца. Не е необходимо те да са в рамките на календарната година.

Заявление за регистрация се подава до 14 дни след като сте получили сумата, с която минавате този праг. НАП преглежда заявлението в 7-дневен срок, след което ви дава или отказва разрешение за регистрация. Имате възможност да се регистрирате и доброволно, без да отговаряте на изискването за оборот 50 хил. лв., като процедурата и сроковете са същите.

Ако по една или друга причина не се регистрирате, но сте били длъжни да направите това, подлежите на глоби и служебна регистрация. Санкциите са две – едната е за това, че не сте се регистрирали в срок, а размерът й е от 500 до 5000 лв. Другата е по-солена и, грубо казано, размерът й е равен на невнесения, но дължим данък, но не по-малко от 500 лв.

Регистрацията по ДДС си има и своите предимства. Такова е възможността да се ползва данъчен кредит, т.е. да си приспаднете платения ДДС, ако контрагентът ви също е регистриран по ДДС. Данъчен кредит може да се ползва само ако закупените стоки и услуги са свързани с икономическата ви дейност.

 

Какви са задълженията ми след регистриране по ЗДДС?

След изтичане на всеки данъчен период, регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да изготвят и подадат в НАП по место-регистрация на фирмата справка – декларация, дневник на покупките и дневник на продажбите. Срокът е за подаването е 14 дни от изтичане на отчетния данъчен период. Важно е да се знае, че декларираният в справката – декларация данък за внасяне трябва да се внесе в същия срок на подаването на декларацията. За невнесен в срок данък по закон се начисляват лихви до момента на внасянето му. За неподадена в срок справка-декларация са предвидени санкции в размер от 500 до 1000 лева.

 

Какви осигуровки дължа като собственик на ЕООД или ООД?

Като собственик на ООД или ЕООД Вие има право да избере как ще се осигурявате. По договор за управление (ДУК) или като Самоосигуряващо се лице.

По Договор за управление (ДУК) се дължат всички видове осигуровки без осигуровки за фонд ГВРС. Минималната сума върху която се определя размерът на осигурителните вноски при ДУК варират в зависимост от дейността на фирмата. Тя е в диапазона от 650.00 до 1500.00 лв. Максималния осгурителен праг е 2000.00 лв. Примерно в областта на търговията един управител може да се осигурява минимум върху 850.00 лв. Месечните осгурителни вноски за всички фондове ще бъдат в размер на 334.99лв.

 

Размери на осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица:

Дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и не може да бъде по-голям от максималния осигурителен доход. Тоест между 420.00лв. и 2000.00лв.Самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“, фонд „Здравно осигуряване” и пожелание за фонд „Общо заболяване и майчинство” върху сумата от 420.00 лева.

Примерно сте избрали да се осигурявате за фонд „Пенсии“, фонд „Здравно осигуряване” и фонд „Общо заболяване и майчинство” върху 420.00 лв., осигуровките които ще трябва да внасяте на месец са 123.06лв. Ако изберете да не внасяте осигуровки за фонд „Общо заболяване и майчинство”, месечната сума за осигуровки ще бъде 108.36лв.