Проверка за необходимост от независим финансов одит за 2014 година

Проверка за необходимост от независим финансов одит за 2014 година

| 0

Една от процедурите, които задължително трябва да се извършат в процеса на подготовка за изготвяне на годишния финансов отчет на всяка фирма е проверката за необходимост от независим финансов одит за 2014 година.

Само предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност не подлежат на задължителен финансов одит за 2014 година. Това са предприятията, които в 2013 или 2014 година не надвишават показателите на два от следните три критерия:

 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.
 • нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.
 • средна численост на персонала за годината – 50 души.

Внимание: За следните видове предприятия горното изключение не важи, и техните годишни финансови отчети задължително подлежат на независим финансов одит:

 • акционерни дружества и командитни дружества с акции
 • предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
 • кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове
 • предприятия, за които това изискване е установено със закон

Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

За юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, правилото е друго. На независим финансов одит подлежат техните годишни отчети, когато за 2014 година превишават един от следните три критерия:

 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.
 • размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.
 • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година
 • финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

В бележките към годишния финансов отчет не забравяйте да оповестите начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието, поотделно за:

 • независим финансов одит
 • данъчни консултации
 • други услуги, несвързани с одита

В бележките на консолидирания финансов отчет, тази информацията се оповестява по аналогичен начин по отношение на предприятията, включени в консолидацията.

източник: http://www.kik-info.com

Leave a Reply