До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2015 г.

До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2015 г.

| 0

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или наем и е задължено да удържа авансово данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци, на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

Leave a Reply