ДДС при плащане на комисиона към Booking.com от нерегистрирана по ЗДДС българска компания

ДДС при плащане на комисиона към Booking.com от нерегистрирана по ЗДДС българска компания

| 0

Съществуват редица случаи при които български компании, извършващи хотелиерски услуги чрез хотели и къщи за гости, използват услугите на Booking.com за продажба на своите услуги. Част от тези компании са малки и не са регистрирани по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Booking.com е чуждестранна компания със седалище в Холандия. Когато продажбата на настаняването се извърши чрез Booking.com, българският хотелиер дължи комисиона за извършено посредничество. Ако приемем, че хотелът или стаите за гости се намират на територията на България  стигаме до извода, че получената посредническа услуга, по която се дължи комисиона, е с място на изпълнение на територията на страната.

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя. Тук попадат всички български хотелиери, които не са регистрирани по ЗДДС и които плащат комисиона на Booking.com. Тях надолу вече ще ги наричаме “нерегистрирани хотелиери”, тъй като компанията притежаваща Booking.com е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната.

Нерегистрираният хотелиер е задължен да подаде заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем.

За всяка фактура за посредничество, издадена от Booking.com, нерегистрираният хотелиер трябва да издава протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС, с който да начисли ДДС.

Нерегистрираният хотелиер няма да има право на данъчен кредит нито за получени други доставки, по които е начислен ДДС, нито по издадения от него протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС за самоначисляване на ДДС. Това означава, че ако например комисионата е за 100 лева, нерегистрираният хотелиер ще самоначисли ДДС в размер на 20 лева и няма да може да го ползва като данъчен кредит, т.е. разходът за комисиона ще нарасне от 100 на 120 лева.

източник:www.novacon.bg

Leave a Reply