Актуални промени в българското данъчно законодателство през 2014

| 0

Промените от началото на 2014 имат няколко цели: да намалят административната тежест и разходите за гражданите и бизнеса; да стимулират заетостта, инвестициите и икономическото развитие и да повишат доходите.

 

Промените в данъчно-осигурителния кодекс

Относно данъчната защита на предприятието трябва да се знае, че вече може първо да се погасят главниците по осигурителните вноски и данъците с изтекъл срок за плащане, за да се спре натрупването на лихви и нови задължения.
Освен това се дава възможност за отсрочване и разсрочване на задължения за данъци и осигурителни вноски в по-голям размер и за по-дълъг период като обаче за това се изисква разрешение от звено на НАП в зависимост от размера на задълженията. Целта на тази промяна е лицата във финансово затруднение да могат да обслужат и текущите си задължения, и тези с изтекъл срок.
За да се увеличат приходите в бюджета, се въвежда контрол върху движението на стоки с висок финансов риск на територията на страната, за да се предотврати неплащането на данъци (ДДС, корпоративен данък и ДОДФЛ), както и да се защитят българските производители на зеленчуци, мляко, месо и т.н. и да се ограничи нелоялната конкуренция.

Промените в ЗКПО

Има промяна в частта, засягаща преотстъпването на корпоративния данък – вече може да се преотстъпва на 100%, когато предприятието се намира в община с безработица над 25% над средната за страната през последната година. За да се ползва облекчението трябва да са изпълнени 2 условия:

 • Трябва да осигурява минимум 10 работни места, като 50% от тях да са пряко заети в производството;
 • Над 30% от персонала трябва да е с постоянен адрес в общината с висока безработица;

Друго изменение в годишното счетоводно приключване е, че не се облагат при източника доходи от лихви по облигации и дългови ЦК от местно ЮЛ, допуснати до търгуване на борса в България или държава-членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП. Освобождават се от данък при определени условия също доходите от лихви по заем от чуждестранно лице – емитент на облигации или дългови ЦК.

При данък върху доходите от лихви, лицензионни и авторски възнаграждения в размер на 5%, тази ставка може да се приложи и ако не са изтекли 2 год. Ако притежаването на изискуемия минимум бъде прекъснато, за 5% се прилага ставка 10%. За разликата между внесен и дължим данък се дължи лихва за просрочван за периода от датата за внасяне до тази на внасяне.

Няма да се налага наказание за скрито разпределение на печалбата, ако лицето посочи това в данъчната си декларация.
Основното трудово възнаграждение и допълнителното възнаграждение, с нормативен акт определено като задължително, се признават за целите на данъчното облагане при начисляването си, независимо дали са изплатени.

Уеднаквява се данъчното третиране на отписванията и обезценките на вземания и задължения. Срокът за признаване на задълженията за данъчно облагане на задълженията и вземанията за данъчни цели е 3 г. за периодични плащания и 5 г. за всички други. След изтичането на срока, разходът за вземанията трябва да се признае, а приходът от задълженията да се обложи, независимо от обезценяването или отписването им.

Промените в ЗДДС

Въведен е режим “Касова отчетност на ДДС”, за да се подпомогнат малките и средни предприятия, когато се затрудняват с плащането на ДДС преди да им бъдат заплатени от клиентите извършените доставки. Режимът е по избор на фирмите, ако:

 • За предходните 12 месеца нямат оборот над 500 хил. лв.;
 • Нямат влязъл в сила акт за солидарна отговорност на лицата получатели при злоупотреби или по ревизия при особени случаи;
 • Нямат неизплатени или изискуеми данъци или задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове; а ако има такива – са предоставили обезщетение или имат разрешение за отсрочване или разсрочване;
 • Създаден е специален режим на доставки, за които е възникнало данъчно събитие: данъкът става изискуем на датата на пълно или частично плащане, като самият той е пропорционален на плащането.

“Касовата отчетност” се прилага, когато:

 • Има облагаема с 20% ДДС доставка;
 • Плащането е само по банков път;
 • Получателят и доставчикът са регистрирани по ДДС, но не са свързани лица;

За да се приложи този режим е необходимо разрешително от НАП.

Създаден е също така режим за обратно начисляване на ДДС на технически и зърнени култури. В случай на продажба на такива култури между местни лица, доставчикът трябва да издаде фактура без ДДС. Обратното начисляване трябва да се прилага от всички контрагенти по веригата на продажба на тези стоки, а не само при земеделските производители.

Когато възнаграждението частично или изцяло е в стоки/услуги (бартер), данъчната основа на всяка доставка е тази при придобиването/себестойността, в случай на внос – данъчната основа (ДО) при вноса или разходите за извършването на услугата. Ако не може така да се определи основа, се използва пазарната цена на съответната стока/услуга.

В случай на безвъзмездно подобрение на предоставен за ползване или нает актив, основата е равна на направените разходи за подобрението минус разходите за изхабяване, ако не може да се определят преките разходи, ДО е пазарната цена.

При дерегистрация по ДДС ДО е тази при придобиването на вноса, себестойността, ако стоката е изработена в дружеството или направените разходи за извършване на услугата, като се взема предвид и обичайното изхабяване.

Ограничава се правото на ползване на данъчен кредит за автомобили при придобиването им чрез финансов лизинг, ако няма правно договорена опция за прехвърляне.

Промените в ЗОДФЛ

Чуждестранни ФЛ също ще могат да ползват облекчението за млади семейства.
Намалена е данъчната ставка за данък върху лихвите от депозити. За 2014 г. тя ще бъде 8%, като прогресивно ще намалява с 2% на година до пълното й премахване след 2017 г.

Предоставя се избор на земеделските производители, регистрирани по ДДС, дали да се облагат като ЕТ или като ФЛ с приспадане на 60% нормативно-признати разходи.

Промените при местните данъци и такси

Промени има в данъчното облекчение за МПС, обвързани с еко стандартите за емисии на парникови газове. Дели се на 3 вида според емисиите вредни вещества:

 • МПС с мощност до 74 kW вкл. (несъответстващо на еко категории Евро 3, 4, 5, 6) – данъкът намалява с 20-40%;
 • МПС с мощност до 74 kW вкл. – за категории Евро 3 и 4 – 50%; за Евро 5 и 6 – 60%
 • Влекачи с ремарке, товарни автомобили, автобуси с категория Евро 3и 4 – 40%; категория Евро 5 и 6 и EEV – 50%.

Имотите за богослужебна дейност се освобождават от такси за битови отпадъци и от данъци.

Промени при социалното осигуряване

Увеличени са осигурителните прагове средно с 2,6% в сравнение с 2013 г. – минималният доход е 340 лв., а осигурителният максимум – 2400 лв.

Увеличено е обезщетението за отглеждане на дете на 1 до 2 год. – 340 лв.

Обезщетението за раждане и бременност вече се определя според последните 18 месеца преди настъпване на неработоспособността.

Изискванията за пенсия стават: жени – възраст 60 год. и 8 мес. и осигурителен стаж 34 год. и 8 мес.; мъже – 63 год. и 8 мес. и осигурителен стаж 37 год. и 8 мес. 15 години е минималният осигурителен стаж и за двата пола.

През 2014 г. работодателите няма да внасят фонд “Гарантиране на вземанията”.

Лихвата за забавяне на осигурителни вноски пада на 10%.

Самоосигуряващите се лица вече имат възможност да избират кои задължения за осигуровки по ДОО да погасяват, ако имат няколко с изтекъл срок, като биха могли да използват и счетоводни услуги, за да получат навреме професионална консултация.

Leave a Reply